Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Vipps Kr. 25,- til 10 76 23 og merk med "flaske" - så henter du den på klubbhuset.

Ordensregler

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 10.10.2017

- for Sandnes Sykleklubb

 


 

Ordensregler 

1 Formål og virkeområde

All aktivitet i regi av klubben skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Formålet med ordensreglene er å sikre nevnte verdier, herunder sikre et trygt og godt klubbmiljø og et optimalt trenings- og arbeidsmiljø for alle som er involvert i klubben.

 

Ordensreglene gjelder for:

Klubbens medlemmer
Personer som ikke er medlem av klubben som f eks trenere, foreldre, tilskuere og andre som benytter klubbens fasiliteter eller deltar i aktiviteter i regi av klubben.

I tillegg til disse ordensreglene plikter klubbens medlemmer å følge klubbens «Håndbok» som er oppslagsverk for klubbens medlemmer over organisasjonen, regler og retningslinjer, rettigheter og plikter og klubbens lover og vedtekter samt overordnede idrettsmyndigheter vedtekter.

Både ordensreglene og ovennevnte regelverk skal være tilgjengelig på klubbens nettsider. Ordensreglene bør i tillegg sendes pr e-post til ikke-medlemmer (for eksempel foresatte) som kan være omfattet av regelverket.

Ordensreglene anses som bekjentgjort for medlemmer og ikke-medlemmer når de er offentliggjort på klubbens nettside.

 

2 Klubbens fasiliteter og eiendeler

Kun medlemmer har adgang til klubbens ulike fasiliteter som klubbhus, treningsområder, etc. Ikke-medlemmer har kun adgang til klubbens ulike fasiliteter der dette er naturlig som for eksempel ved oppfølging av barn eller som tilskuer.

Klubbens eiendeler (haller, baner, treningsutstyr etc.) skal benyttes på en forsvarlig og aktsom måte. Medlemmer/øvrige personer plikter å innrette seg etter de pålegg/instruksjoner som gis av klubbens tillitsvalgte, oppmenn, trenere eller ansatte. Klubben har intet ansvar for skader som ikke kan lastes klubben.

Medlemmer/øvrige personer skal rydde opp etter seg ved avsluttet treningsøkt.

 

3 Krav til god oppførsel

Medlemmer/øvrige personer plikter å vise respekt for hverandre, klubben og dens medlemmer, samt utvise normal god oppførsel. Dette innebærer blant annet:

Klubbens styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene, jf. klubbens lov § 15 og dets arbeid skal respekteres
Klubbens trenere har ansvaret for medlemmets sportslige utvikling i enhver trening og konkurranse. Trenernes arbeid skal respekteres av alle medlemmer, øvrige personer og omgivelsene for øvrig. Enhver innblanding i trenernes arbeid er forbudt.
Det skal utvises god sportsånd og vises respekt overfor alle medlemmer, konkurrenter og andre impliserte i trenings- og konkurransesammenheng.

 

4 Markedmessige forhold

Klubben har rett til å pålegge sine medlemmer å benytte klær/utstyr fra bestemte leverandører, forutsatt at pålegget er saklig begrunnet og ikke er i strid med sivilrettslige bestemmelser eller overordnet idrettsmyndigheters bestemmelser.

 

5 Konsekvenser ved brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene kan medføre ileggelse av disiplinærforføyning og/eller bortvisning.

Iht. NIFs lov § 11-1 kan styret tildele følgende disiplinærforføyninger overfor sine medlemmer:

Irettesettelse
Bot oppad begrenset til kr 50 000
Tap av plassering/resultat
Utelukkelse fra klubbens trenings- og konkurranseaktiviteter i inntil tre måneder. Det kan besluttes at utelukkelsen helt eller delvis skal sones i terminfestet konkurransesesong.

Ikke-medlemmer kan bortvises fra klubbens eiendom på bestemt eller ubestemt tid dersom klubben finner det nødvendig.

 

6 Saksbehandlingsregler for disiplinærforføyninger

Før styret fatter vedtak om disiplinærforføyning, skal den det vurderes å fatte et vedtak mot gis en frist på minst sju (7) dager til å uttale seg om saken. Merknadene skal inngis skriftlig til styret. Ved oversittelse av fristen kan styret avgjøre saken basert på de foreliggende opplysninger.

Saken skal behandles skriftlig og skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Klubbens inhabilitetsbestemmelse skal legges til grunn for behandling av saken. Vedtaket kan ikke påklages.

Vedtaket skal begrunnes og sendes til den vedtaket gjelder.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer